Θεωρία και μελέτες ιστορίας 22 – Επαναστάσεις (1776-1830) Σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις

Ο συλλογικός τόμος Επαναστάσεις (1776-1830): σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις αποτελεί μέρος της εκδοτικής δράσης που πραγματοποιεί η Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Το εύρος των μελετών που περιλαμβάνονται στον τόμο εκτείνεται από τις επαναστάσεις στην Ευρώπη έως εκείνες στην αμερικανική ήπειρο στα τέλη του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα, με την πεποίθηση πως το συγκεκριμένο εγχείρημα συνεισφέρει στην ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στο διεθνές πλαίσιο. (…)

The collective volume Revolution (1776-1830): contemporary historiographical approaches is part of the publishing activity carried out by the Society for the Study of Modern Hellenism for the 200th anniversary of the beginning of the 1821 Revolution. The range of studies included in the volume extends from the revolutions in Europe to those in the Americas in the late 18th to mid-19th centuries, in the belief that this project contributes to the inclusion of the Greek case in the international context. (…)

Ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon

À paraître sur la même thématique Aux origines des nationalismes balkaniques : la Révolution française et le sud-est de l’Europe par Pascal M. Kitromilidès (Mondes méditerranéens et balkaniques 17, École française d’Athènes, 2021)Citer ce billet
leclercq (2022, 11 janvier). Θεωρία και μελέτες ιστορίας 22 – Επαναστάσεις (1776-1830) Σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Eastern Mediterranean Connection. Consulté le 20 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nzg0

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search